Széchenyi István Egyetem
Európa-tanulmányi Központ

 

Trénerképzés tananyagainak letöltése

 

 

 

Föoldal

 

A pedagógiai szolgáltató intézmények munkatársai a másfél napos trénerképzés során összesen 6 képzési blokkban sajátíthatják el az Európai Unió 2010-ig tartó oktatási és képzési munkaprogramjának lényeges elemeit és a pedagógusok részére tartandó konfereniák megszervezéséhez szükséges ismereteket.

A honlap jelenleg az egyes képzési blokkok részletes kibontását tartalmazza. 2005 május közepén, a továbbképzést megelőzően elérhetővé tesszük a továbbképzés prezentációit és háttérdokumentumait is. A honlapon elérhetővé tesszük a konferenciák megszervezéséhez szükséges ajánlott, standard prezentációkat is.

A továbbképzés 6 blokkjának részletes tartalma:

1. nap, 1. blokk:

A továbbképzés céljának és szakmai tartalmának ismertetése. Bevezetés az Európai Unió oktatási és képzési politikájába. A hazai és külföldi helyzet általános értékelése, megvitatása.

A továbbképzés céljának és szakmai tartalmának ismertetése.

A továbbképzés célja a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények munkatársainak felkészítése tréneri feladatokra. A felkészítés során a trénerek egyrészt elméleti és gyakorlati szakmai ismereteket kapnak, másrészt elsajátíthatják a pedagógusoknak szóló tájékoztatók megtartásához szükséges módszereket és képességeket. A továbbképzés szakmai tartalmának kivonatát a jelen ajánlatban részletezett program mutatja be.

Bevezetés az Európai Unió oktatási és képzési politikájába.

A lisszaboni stratégia háttere, célja, tartalma. Az oktatás és a képzés közösségi szintű programozása. Az Európai Unió specifikus céljai a lisszaboni stratégia megvalósítása érdekében. Az oktatás és a képzés közösségi szintű szabályozásának jogi háttere.

A hazai és külföldi helyzet általános értékelése, megvitatása.

A 25 tagú Európai Unió oktatási és képzési rendszereinek állapota, teljesítménye. Globális és közösségi szintű nemzetközi összehasonlító elemzés. Az oktatás és a képzés hozzájárulása a versenyképességhez. A mobilitást segítő megállapodások és a hozzá tartozó pályázatok értékelése.

 

1. nap, 2. blokk:

Az Európai Unió céljai és munkaprogramjai az oktatás és a képzés területén. A bekapcsolódás lehetőségeinek és az ide tartozó jó gyakorlatoknak a bemutatása. Az integrált megközelítés alkalmazása a folyamatban.

Az Európai Unió céljai és munkaprogramjai az oktatás és a képzés területén.

Az Európai Bizottság 10 munkacsoportjának céljai és feladatai. A munkacsoportok tevékenysége 2001-2004 között a beszámolók tükrében. A munkacsoportok működésének első szakaszában elért eredmények. Az első Közös Időközi Jelentés tartalma. A következő szakaszra vonatkozó munkatervek, célok.

A bekapcsolódás lehetőségeinek és az ide tartozó jó gyakorlatoknak a bemutatása.

Az egyes munkacsoportok tevékenységének kapcsolódása a nemzeti szakpolitikákhoz. Az egyes munkacsoportok által nemzeti szinten feltárt jó gyakorlatok ismertetése és megvitatása.

Az integrált megközelítés alkalmazása a folyamatban.

Az integrált megközelítés jelentése és módszerei. A nemzeti, regionális és helyi koordináció lehetőségei. Az oktatás és képzés kapcsolata és kölcsönhatása a társadalom és a gazdaság egyes területeivel.

 

1. nap, 3. blokk:

Magyarország helye és szerepe az Európai Unió oktatási munkaprogramjának megvalósításában. A magyar szakpolitika, a nemzeti szintű stratégia és a hazai munkaprogramok ismertetése.

Magyarország helye és szerepe az Európai Unió oktatási munkaprogramjának megvalósításában.

Közös oktatásfejlesztési célok az Európai Unióban. Politika-koordináció az oktatási ágazatban: az „objectives folyamat”. Az objectives folyamat eredményei. A közös oktatási politikában rejlő lehetőségek.

A magyar szakpolitika, a nemzeti szintű stratégia és a hazai munkaprogramok ismertetése.

Az Európai Unió által kijelölt 3 cél és 13 alcél megvalósításának hazai intézmény-és eszközrendszere. A nyitott koordinációs eljárás alkalmazása Magyarországon. Az elkészült magyar alágazati stratégiák rövid ismertetése. A „mérföldkövek” által támasztott követelmények. A hazai munkaprogramok kapcsolódása a folyamathoz.

 

1. nap, 4. blokk:

A pedagógusok és oktatási intézmények feladatai. Az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó horizontális témák. Párbeszéd, tapasztalatcsere és részvétel az oktatási tárca alágazati stratégiáiban.

A pedagógusok és oktatási intézmények feladatai.

A lisszaboni célok elérését és a folyamatba való bekapcsolódást segítő nemzeti szakértői csoportok javaslatainak ismertetése, különös tekintettel a pedagógusok és oktatási intézmények feladataira.

Az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó horizontális témák.

A horizontális munkacsoportok javaslatainak átültetése a gyakorlatba. Új kihívások: a mobilitás pedagógiája, aktív állampolgárságra nevelés. Együttműködés a társadalmi szereplőkkel. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása. Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása.

Párbeszéd, tapasztalatcsere és részvétel az oktatási tárca alágazati stratégiáiban.

Az oktatási tárca alágazati stratégiáinak ismertetése, különös tekintettel a pedagógusok számára kialakított párbeszéd, tapasztalatcsere és részvétel lehetőségeire.

 

2. nap, 1. blokk:

Az oktatást, a képzést és a pedagógiai munkát támogató európai uniós és hazai pályázatok rendszerének áttekintése. A tréneri tevékenységhez szükséges szakmai ismeretek összegzése. További információs források.

Az oktatást, a képzést és a pedagógiai munkát támogató európai uniós és hazai pályázatok rendszerének áttekintése.

A lisszaboni célok elérését és hazai alágazati stratégiák megvalósulását támogató hazai és európai uniós pályázatok rendszerének áttekintése. A pályázatírás és a pályázati menedzsment szerepe az oktatási és képzési tevékenységben.

A tréneri tevékenységhez szükséges szakmai ismeretek összegzése.

A pedagógiai szolgáltató intézmények munkatársainak tréneri tevékenységéhez szükséges információk rendszerezése, összefüggéseinek áttekintése. Javaslatok a trénerek által tartandó előadások szakmai tartalmának összeállítására.

További információs források.

A lisszaboni stratégiához kapcsolódó európai uniós információs források idegen nyelven és magyarul, továbbá hazai információs források, magyar nyelven. A képzéshez kapcsolódó weboldal szolgáltatásainak és elérésének ismertetése.

 

2. nap, 2. blokk:

Kommunikációs tréning. Az előadások megszervezése és lebonyolítása a gyakorlatban. Útmutatás a nyomonkövetési beszámolók készítéséhez és a kapcsolattartáshoz. A tréning lezárása.

Kommunikációs tréning.

Gyakorlatorientált kommunikációs tréning az előadói képességek fejlesztésére. A trénerek által alkalmazott kommunikáció sajátosságai.

Az előadások megszervezése és lebonyolítása a gyakorlatban.

A trénerek által tartandó előadások megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges ismeretek és képességek fejlesztése.

Útmutatás a nyomonkövetési beszámolók készítéséhez és a kapcsolattartáshoz. A tréning lezárása.

A nyomonkövetési beszámolók beküldésének módja. Formai és tartalmi követelmények ismertetése. A kapcsolattartás csatornáinak és módjainak ismertetése. A képzési szakasz hivatalos lezárása.