A HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

17.§

(1) Megszűnik a hallgatói jogviszony minden külön értesítés nélkül

a) az alap és mesterképzésben a végbizonyítvány megszerzését követő első záróvizsga-időszak utolsó napján,

b) a felsőfokú szakképzésben az első szakmai vizsga utolsó napján,

c) a doktori képzésben a képzési idő utolsó napján.

(2) Ugyancsak megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató

a) kevesebb, mint 30 kreditpontot gyűjtött össze tanulmányai második aktív félévének végéig,

b) kevesebb, mint 60 kreditpontot gyűjtött össze tanulmányai negyedik aktív félévének végéig (csak az 5 félévnél hosszabb képzési idejű szakoknál),

c) a zeneművészeti képzésben a tantervben meghatározott tantárgyakat az előírt időpontig nem teljesíti,

d) a mesterképzésben, ha a második félév végéig nem szerzi meg a felvételkor hiányzó és számára előírt kreditpontokat,

e) két egybefüggően szünetelő hallgatói jogviszonyú (passzív) félév esetén a második passzív, illetőleg a 43.§ (2) bek. szerint az utolsó passzív félév vizsgaidőszakában számára 15 nap különbséggel küldött két értesítés után a soron következő félév bejelentkezési hetének utolsó munkanapjáig jelen TVSZ szabályai szerint nem jelentkezik be a TO-n ill. a FK-ban tanulmányai folytatására (aktív félévre),

f) az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, felszólítás ellenére sem rendezi határidőre,

g) ellene fegyelmi úton kizárás határozatot hoztak,

h) átvételre kerül más felsőoktatási intézménybe,

i) államilag támogatott képzésben nem folytathatja tanulmányait (9.§) és költségtérítéses képzésben nem kívánja folytatni tanulmányait,

j) saját maga kéri,

k) meghal.