Vissza a folapraStílusokTechnikákMi a muvészet?
előzőkövetkező

A quattrocento művészete

Abban az időben, amikor Európa legtöbb államában hatalmas gótikus katedrálisok épültek, Itália Bizánc hatása alatt a művészet fejlődésének egészen más útját járta. A XIV. században azonban Giotto megjelenésével egy olyan új stílus kibontakozása vette kezdetét, amely mind a gótikától, mind a korábbi századok itáliai művészetétől különbözött. Vele együtt föltámadt az az önbizalom, amely Itália hajdani nagyságában gyökerezett. Mind általánosabb lett az a nézet, amely az ókori Rómát és vele az antik művészetet elpusztító barbárokat, a gótokat azonosította az Alpokon túli, “gótikus” stílus létrehozóival. A klasszikus kultúra megújítása a XIV-XV század Itáliájának feladata - ez a hit a humanizmus és a reneszánsz kibontakozásának alapja. Az ezernégyszázas évek - a quattrocento - első felében ez a bizakodás sehol sem volt olyan erős mint Firenzében, ahol a köztársaság vezető testületében, a signoriában egyre nagyobb hatalomra tett szert egy bankár család. A Mediciek a XIII. században érkeztek a városba s hamarosan egy kiterjedt bankhálózat összpontosult a kezükben. Cosimo Medici 1434-től kezdve Firenze korlátlan ura volt, még ha mindenáron igyekezett is fönntartani annak a látszatát, hogy nem több egyszerű polgárnál. Fejedelmeknek, pápáknak kölcsönzött vagyonából, és az ő támogatása révén válhatott városa a humanista tudósok és a reneszánsz művészek központjává.

A quattrocento legnagyobb építészei szinte kizárólag Firenzében alkották mesterműveiket, létrehozva egy olyan stílust amely elsőként körvonalazta a reneszánsz szellemiségét és célkituzéseit. A magasba törés gótikus eszményével szemben ezek az épületek a statikusságra, biztonságérzetet sugalló horizontális kiterjedésre és emberi arányokra, egyszóval a tökéletes harmóniára törekedtek. Az embernek és az emberért készültek - nemcsak arányaik mutatják ezt, hanem az a tény is, hogy, míg a gótikában kétségkívül a templomépítészeté volt a vezető szerep, addig most előtérbe került a városi paloták és középületek tervezése. Ezt a mind nagyobb hatalomra jutó városi polgárság megváltozott igényei magyarázzák. A palazzók mellett természetesen épültek , templomok is. Ezek tervezésénél Alberti eszménye, az “egy darabból való tér” érvényesült; a reneszánsz templomok gyakran centrális elrendezésűek, belső terük pedig könnyen áttekinthető. Santa Maria del Fiore székesegyház kupolája

A század első évtizedeiben fiatal művészek egy csoportja tudatosan látott hozzá a művészet új útjainak kereséséhez Firenzében. Közéjük tartozott Donatello és Masaccio is, akinek híres Szentháromság festménye az első olyan mű amely a már matematikai formulákkal is alátámasztható perspektíva felhasználásával készült. A művészek e csoportjának vezető személyisége azonban, Masaccio barátja és a tudományosan megalapozott perspektíva feltételezhető “feltalálója”, Filippo Brunelleschi (1377-1446.) volt. Régi firenzei családból származott és kezdetben szobrásznak készült, de Ghiberti lenyűgöző tehetségét felismerve inkább Rómába ment, ahol Donatellóval együtt elmélyedt az antik művészet tanulmányozásában. Hazatérve, 1418-ban ő is benyújtott egy pályázatot a firenzei dóm (Santa Maria del Fiore) befejezésére, pontosabban a hatalmas teret áthidaló kupola elkészítésére. A feladat, melyet addig senkinek sem sikerült megoldani végül Brunelleschi tervei nyomán, állványzat fölállítása nélkül valósult meg 1420-1436. között. A nyolcszög alaprajzú kupolatér befelé ívelő bordáinak rendszere még gótikus elveket űriz, de az oculusokkal (kerek ablakokkal) díszített kupoladob jellegzetessége, és az egész műből egyszerre Ospedale degli innocentisugárzó erő és elegancia révén Brunelleschi alkotása Firenze jelképévé vált.

1421-ben látott hozzá Brunelleschi a firenzei Annunziata téren álló Lelencház, az Ospedale deli Innocenti építéséhez. A sok ókori formaelem felhasználásával készült épület előtt álló oszlopcsarnok karcsú íveivel és kerek medálionokkal az ívsarkokban az első igazi reneszánsz homlokzat. Később az egész Annunziata teret lágyvonalú árkádos homlokzatokkal alakították ki az Ospedale degli Innocenti példájára, létrehozva az egyik legszebb, legnyugodtabb reneszánsz teret.Pazzi kápolna

A Medici-család megbízásából kezdte el a leégett ősi templom, a San Lorenzo újjáépítését, amit azonban nem tudott személyesen befejezni. Az ő tervit dicséri azonban a “régi sekrestye”, a Sagrestia Vecchia, és a felépítésében még középkori formáját őrző templom könnyen áttekinthető belső tere.

Az 1430. körül tervezett Pazzi-kápolna egyszerű formái, árkádos előtere és a kupolát kihangsúlyozó középső íve egyszerre jellemzik tökéletesen az új stílust és Brunelleschi sajátos művészetét. A kis kápolna belül a világos falakat tagoló szürke pilaszterekkel megismétli a külső oszlopsor ritmusát.

Egyes kutatók a Palazzo Pittiről (1438. is feltételezik, hogy Brunelleschi munkája, de ez nem bizonyítható. A nevezetes palota, amelynek eredeti, hét ablaknyi szélességét későbbi toldások nyújtották meg jellegzetes firenzei “palazzo”: homlokzata erőteljes rusztika , (hatalmas, durván megmunkált, szabályos alakú kváderkövekből mély hézagolással összerakott burkolat). Az emeleteket határozott, párkányok és ballusztrádsorok választják el egymástól. A félkörös záródású ablakok keretező ívei a hatalmas, zordon épület egyetlen díszei. Brunelleschi műveit azonban még szoros szálak fűzték a gótikához is; formái sokkal karcsúbbak, törékenyebbek mint az ókorral szorosabb kapcsolatban álló következo generáció művészeié.Medici palota

Brunelleschinek számtalan követője akadt - rájuk várt az a feladat, hogy a mester művészetét a firenzei társadalom igényeihez alakítsák. A polgárság számára kb. 30 városi palota és -római mintára- számos vidéki villa épült 1440-1498. között. Michelozzo di Bartolomeo (1396-1472.) mint Ghiberti tanítványa szobrászként is nevet szerzett magának, majd két villa építése után hozzálátott a firenzei Medici palota elkészítéséhez. Az 1444-1459. között felépült palotát később, a XVII. században a kétszeresére bővítették - ekkor lett belőle Palazzo Medici-Ricardi. A kora-reneszánsz palota alaptípusa jelent meg vele, kváderkövekből épült homlokzatát övpárkányok, tagolják, a kemény rusztikát azonban már az épület alsó részére szorult, mintha az az emeletnek szolgálna talapzatul. Újszerűsége az oszlopos-. árkádos udvarban áll, mely finom arányaival a kolostorkerengők nyugalmát idézve feloldja, a monumentális homlokzat hatását.

A XV. század első felében Itáliában lezajlott változások egész Európában elindítottak egy lassú folyamatot, melynek révén lezárult, az utolsó, általánosan elterjedt, és éppen ezért internacionális stílusnak’’ is nevezett művészeti korszak, a gótika. Míg korábban Európa más-más tájain lényegében azonos művészeti alkotások születtek, addig a század második felétől egyre inkább jól elkülöníthető irányzatok, jöttek létre - szinte minden nagyobb városnak megvolt a maga iskolája, műhelye; ez korábban csak a gótikától nem igazán érintett Itália városállamait jellemezte.

A Brunelleschit követő nemzedék felkapta és lelkesen alkalmazta az újításokat. Ez azonban igen nehéz probléma elé állította őket: a követelmények ugyanis gyakran nem illettek össze az új előadásmóddal. A Palazzo Pittinél és a Medici-palotánál is láthattuk, hogy az antik eszményeken alapuló újításokat nehéz feladat lakóépületeken alkalmazni. Ilyen jellegő ókori építészeti emlékek nem is igen maradtak fönn, vagy legalábbis ismeretlenek voltak a quattrocento korában. (Pompeit és Herculaneumot jóval késobb fedezték fel.)

San Andrea-templomAki tudományos alapokra fektetve kidolgozta a reneszánsz művészet elméleti hátterét a kor sokoldalú humanistája, Leon Battista Alberti (1404-1472) volt. Alberti pápák és fejedelmek: barátja, tanácsadója, jogtudós, költő, muzsikus, filozófus, művészetelmélet író - és nem utolsó sorban kiváló építész volt, aki “A festészetről”, “A szobrászatról”, és “Az építészetről” c. könyveiben összegezte kora művészetét: Ez utóbbiban újra értelmezte Vitrivius római építész akkoriban megtalált könyvét, mely az ókori építészet legjelentősebb írásos forrásának számított. Alberti a mantovai Sant’ Andrea templom (1470) homlokzatának tervezésénél még általa is ismert műemlékekre, az antik diadalívekre támaszkodhatott, legföljebb egy másik klasszikus motívumot, a timpanont is beleillesztette művébe akárcsak a firenzei Santa Maria Novella (1456-1470) homlokzatába. Ez utóbbi alkotása különben arról nevezetes, hogy itt jelenik meg először a voluta csigavonalú építészeti elem a főhajó és a mellékhajók szintkülönbségének áthidalására. Ennek alkalmazása később a barokk korban lett általánosan elterjedt. (ld. pl. az Il Gesút Rómában.) Alberti fő műve azonban egy palota tervének elkészítése lett; itt nyilvánult meg, hogy mennyire szabadon volt képes értelmezni és saját stílusához igazítani az antik művészet tanulmányozásából levont következtetéseket. A Palazzo Rucellaii (1446-1451) a nagy mester tervei nyomán, de Bernardo Rossellino vezetésével épült fel. A homlokzatot lapos félpillerekkel tagolják minden emeleten - ezekhez a finom formákhoz nem illet volna a durva rusztika, ezért a kváderkövek simítottak. A földszinti ablakok négyzetes, kemény formájukkal éreztetik, hogy az épület e részén pihen az emeletek terhe. Ezeken a felsőbb szinteken az ablakok nagyobbak, lágyabb, félkörös záródásúak és a gótikára emlékeztetoen kettős osztásúak. Az épületnek nagy koszorúpárkány ad befejező felső keretet. Az újabb kutatások a Palazzo Pittit is inkább Albertinek tulajdonítják mintsem Brunelleschinek.

A Palazzo Medici-Ricardi és a Palazzo Ruccellai hatására felépülő firenzei palotákPalazzo Ruccellai sorából

kiemelkedik a Palazzo Strozzi, melynek építészét szintén nem tudjuk biztosan meghatározni, talán Benedetto da Maiano, a hírneves szobrász, talán Giuliano da Sangallo. A hatalmas koszorúpárkányt egy Cronaca néven ismert építész készítette. Az épület jellegzetessége, hogy akárcsak a Medici-palotán - a kváderkövek minden emeleten egyre kevésbé ugranak ki.

A quattrocento Firenze százada volt - Róma egyetlen nevezetesebb épülete ebből a korból a Palazzo Venezia. A XVI. század, a cinquecento azonban már a Mediciek és Firenze nagyságának alkonya. Míg Albertinek és társainak a használhatóság igényéhez kellett igazítania a klasszikus formákat, addig az új korszak építészeinek - Bramantének, Antonio da Sangallónak, Michelangelónak, Peruzzinak, vagy Raffaellónak - szinte korlátlan lehetőségeket biztosított II. Gyula és X. Leó Rómája. A Tempietto, a Campidoglio, vagy a Szent Péter-bazilika világa azonban szerves folytatása annak az egyszerűségében is lenyűgöző művészi és szellemi törekvésnek amely a quattrocento Firenzéjében született meg.